Zde uvádím literaturu a zdroje dat, ze kterých jsem čerpal informace při svém výzkumu.

Velmi cennou publikací s podrobnými popisy historických událostí je kniha "Paměti města Vysokého Veselí".
  Knihu vydal roku 1978 MNV ve Vysokém Veselí k 70. výročí povýšení městyse na město a zároveň   k  700. výročí trvání obce. Editorem knihy je Bohuslav Špaček. Historie osady je zde popsána velmi podrobně od 13. století. Dozvíme se jména majitelů osady, vztahy mezi nimi i podrobnosti z hospodářského života obce a jejího okolí. Jsou zde uvedeny informace o prusko-rakouské válce v roce 1866 a o jejích dopadech na celý region. Z období 1. světové války tu najdeme seznamy místních legionářů, přeživších i padlých. Najdeme zde např. i ceny základních potravin ve válečných letech, jejich zdražování a informace o válečných půjčkách. Čtenář si tedy může představit, jak se tehdy žilo. Vzhledem k roku vydání této publikace - v období hluboké normalizace - je kniha silně levicově zaměřená. Na každé druhé straně najdeme provolávání slávy komunistické straně. Je to daň za to, že kniha mohla vyjít. Náklad zde není uveden. Předpokládám však, že byl velmi malý. Snad několik stovek kusů, jak už to u podobných publikací bývá. Pro mě je tato kniha asi nejbohatším zdrojem informací o životě ve Vysokém Veselí v 18. a 19. století.

Další zajímavou publikací ze stejného místa je kniha "Lokálkou do Vysokého Veselí".
  Tuto brožuru ( 111 stran ) vydal v roce 2017 Milan Roh, člen "Pardubického spolku historie železniční dopravy". Podtitul této knihy zní: "Z historie zrušené železniční tratě Smidary - Vysoké Veselí".
Existence této železnice je ohraničena roky 1882 až 1976. Dočteme se, že důvodem k jejímu zřízení byly místní cukrovary a tedy potřeba dopravy velkého množství materiálu. O výstavbě cukrovarného závodu ve Vysokém Veselí se uvažovalo od roku 1869. V roce 1871 se iniciativy ujal kníže Karel Paar a v listopadu téhož roku byla stavba dokončena. Továrna byla za den schopna zpracovat 60 tun cukrové řepy. Jednou z dalších továren, které nutně potřebovaly železniční dopravu, byla např. továrna Matěje Karla Buvy na výrobu cikorie. Kniha popisuje zajímavosti ze života lidí kolem této tratě.
Dočteme se o nehodách, které se zde udály. Uveden je i seznam přednostů stanic Smidary a Vysoké Veselí za celých 94 let existence této železniční spojky. Tato zajímavá kniha, která vyšla v nákladu pouhých 800 kusů, mi poskytla řadu cenných informací. Především o hospodářství v novobydžovském regionu.

Některé další publikace uvádím jen stručně :

"Život poddaných v 18. století: Osud, nebo volba"  -  autor Markéta Pražáková, nakl. Togga s.r.o. 2015

"Vzpomínka na Hradec Králové ( drama roku 1866 )"  -  autor Otto Urban, nakl. Panorama Praha, 1986

"Tisíciletá obec Libice nad Cidlinou"  -  autor Miroslav Kubík, vydal MNV Libice n.Cidl., 1981

"Lid český z hlediska prostonárodně náboženského"  -  autor Karel Procházka, nakl. Dědictví sv.Jana Nepomuckého, 1910

"O starých časech a dobrých lidech"  -  autor Marie Strettiová, nakl. Topičova edice, 1947

"Povstání poddanského lidu 1775 v severovýchodních Čechách"  -  kolektiv, nakl. Kruh, 1975

"Selské Bouře na Hradecku"  -  autor Karel Michl, nakl. KL v Hradci Králové, 1951

"Z dějin české každodennosti"  -  kolektiv, Karolinum, 2011

"Sex a tabu v české kultuře 19.století"  -  kolektiv, nakl. Ústav pro literaturu AV ČR, 1999

"Města a městečka v Čechách,na Moravě a ve Slezsku"  -  autor Karel Kuča, encyklopedie - 8 svazků, nakl. Libri, 2011

"Místopisný obrázkový atlas aneb Krasohled český"  -  autor Milan Mysliveček, nakl. Žirafa, 1998 a později ( encyklopedie )

"Český lid ve svých názorech, obyčejích a pověrách"  -  autor Karel Pejm, nakl. J.R.Vilímek, 1941

"Chlumecko, novobydžovsko"  -  autor Karel Kuča, nakl. Společnost ochránců památek ve východních Čechách, 1995

 


Webové stránky zdarma